Tohle jsme my

A tohle chceme

Děti a vzdělávání

Více
Spravedlivý stát

Více
Zdravý a aktivní život

Více
Svobodná společnost

Více
Země pro 21. století

Více

Země pro 21. století

Jak má vypadat naše země v 21. století? Je velice důležité, abychom se společně dokázali dívat dále než na příštích pár měsíců či jedno volební období a společně vytvořili vizi budoucí České republiky. K naplnění tohoto cíle je nyní důležité se intenzivně a vytrvale věnovat například otázkám inovace, digitalizace státní správy, udržitelnosti životního prostředí, soběstačnosti a rozvoji podnikatelského prostředí.

Musíme se ale také zaměřit na odstranění veškerých byrokratických (a často také politických) překážek, které by nám v dosažení uvedených cílů bránily. Je důležité hledat a najít náš potenciál a společně za ním jít.

Ve dvacátých letech dvacátého století udávalo Československo trend celému světu. Po sto letech máme příležitost navázat na tento pozitivní odkaz první republiky. Tohle jsme my – a všichni chceme žít v zemi, která je vzorem pro ostatní.

Děti a vzdělávání

Jan Amos Komenský svou nadčasovou koncepcí „školy hrou” přesně zformuloval vizi, kterou můžeme – a rozhodně bychom měli – nyní, ve 21. století, uvádět v život. Většina z nás sdílí poměrně kritický pohled na české školství, jako na podfinancované a často zastaralé. V naší zemi přitom máme celou řadu skvělých odborníků a vzdělaných lidí a mnozí z nich se houževnatě snaží situaci zlepšit. Vzdělanost národa vždy byla, je a bude hlavním pilířem jeho prosperity a dalšího rozvoje, a proto potřebujeme tomuto tématu věnovat mnohem více pozornosti a energie než doposud. Vzdělávání by mělo být celoživotním posláním. Pro nás i pro naše děti si přejme to nejlepší vzdělání. Tohle jsme my – a každý z nás si zaslouží mít možnost vzdělávat se a dostat pro to k dispozici moderní vzdělávací metody. Díky kvalitnímu vzdělání pak každý z nás může dělat v životě práci, která je pro něj posláním a skutečně ho naplňuje.

Naslouchejme také hlasu dětí a mládeže. V jejich hlavách se nachází naduvěřitelný potenciál, který dostatečně nevyužíváme, především kvůli zažitému předsudku, že dospělí vědí všechno lépe.

Také už nikdy nesmíme dopustit, aby se naše děti staly rukojmími absurdních restriktivních opatření.

Svobodná společnost

Naše svoboda je, bohužel, různými způsoby a opakovaně oslabována. Současná politická kultura nereprezentuje takové morální hodnoty, které by mohly být pro každého občana zárukou, že svou svobodu neztratí. Hrozeb možné ztráty svobody je více. Ukazuje se, jak snadné je přijít o objektivní a vyvážené informace ve veřejném prostoru. Vidíme a zažíváme, jak snadné je vyvolávat v lidech strach a společnost rozdělovat.

Mnozí lidé podlehli „hypnóze strachem”. Vyvolaný strach o zdraví je některými zneužíván, ať už z finančních nebo mocenských důvodů. Někteří z těch, co nepodlehli obavám a strachu, podlehli „hypnóze správným cílem”. Tito lidé, s ušlechtilým cílem chránit lidské životy za každou cenu, rozdělují svou aktivní činností společnost a propagují, dle mého názoru, až totalitní praktiky; a v konečném důsledku tedy vlastně dělají pravý opak.

Historický i aktuální vývoj mnohým z nás přináší poznání, že pro zachování svobody je bezpodmínečně nutné, aby si její hodnotu lidé uvědomovali a aktivně ji vyžadovali. Člověk 21. století je člověkem odvážným, svobodným a sebevědomým, který si stojí za svým názorem. Tohle jsme my – a každý z nás má právo žít ve skutečně svobodné zemi.

Spravedlivý stát

Máme všichni zaručeny rovné podmínky před zákonem? Jak dosáhneme nezávislosti veřejnoprávních médií? Jsme jako společnost úspěšní například v boji proti korupci?

69 % nás Čechů si myslí, že vláda odvádí v boji s korupcí špatnou práci. Česká republika byla v roce 2019 v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy nejhorší ze 42 hodnocených zemí. Předchozí vláda odmítla zavést do praxe třináct ze čtrnácti těchto doporučených protikorupčních opatření.

Spravedlivý stát je stát s minimem korupce. O její vymýcení je třeba usilovat dlouhodobě. Nade vše potřebujeme, aby se čestnost, slušnost a odvaha staly součástí myšlení každého z nás. Tohle jsme my – a právě my určujeme, zda budeme žít ve spravedlivé zemi.

Se spravedlivým státem jde ruku v ruce i změna volebního systému. „D21 – Janečkova metoda” je inovativní hlasovací a volební nástroj, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější a lze s ním dosáhnout lepší společenské shody. Metoda D21 umožňuje každému vyjádřit plně svůj názor a ukazuje pestrost jeho preferencí.

Spravedlivý stát nezapomíná na své nejslabší. Postavme se za matky samoživitelky, seniory či za opomíjené regiony.

Zdravý a aktivní život

V souvislosti s koronavirovou krizí se ukazuje, jak důležitá je podpora přirozené imunity, celoživotní fyzická aktivita a sport. Český národ je nemocný, a to se musí změnit. Více než polovina dospělých v České republice trpí nadváhou. 16 % dětí je obézních, i když v roce 2016 to bylo pouze 10 %. 40 % dospělých se nevěnuje žádné pohybové aktivitě. Každý třetí Čech měl v období pandemie psychické potíže. Psychiatrům za deset let stoupl počet pacientů o 80 %.

Není příliš obtížné si uvědomit, jak výše uvedené skutečnosti ovlivňují naši imunitu a schopnost lépe odolávat například aktuální pandemii. Zdraví národa má samozřejmě zásadní vliv na kvalitu života i ekonomiku státu. Tohle jsme my – a každý máme možnost dělat pro své zdraví více než doposud a žít díky tomu alespoň o trochu šťastnější a zdravější život. Fyzická aktivita a sport mají pozitivní efekt i na zdraví duševní. Péče o vlastní tělo a duši je projevem zodpovědnosti k sobě samému, ale také k celé společnosti.

Pojďme se setkat v divadle La Fabrika v Praze už za